Artist Profile

Al Taazvi Yadaym Chords

Chords: F - Am - G - Em - C - Dm
 
 
 
[Intro]
Em Am  Am G F F
 
 
[Verse]
     F
Chalon layam dirah hachi yaffa ba'ir
       F
Od mechaka lemashehu she'et libech ya'ir
G    Am           C
U'veinatayim bdidut mikir el kir
    F
Veyom echad att machlita sham la'azov
        F
Rachok linsoa kedey lehargish talev karov
G    Am       Em C
Magia lach kvar le'ehov
 
   F
Kama chaverim shetsachaku lach
          F
Ech shuv vashuv hem masbirim lach
  G    Am         C
Att mechapeset davar shelo kayam
     F
Me'achorey hagav omrim att meshuga'at
   F             Em
Aval bifnim ein shum safek att kvar yoda'at
 
[Chorus]
   F     C  Em
Bevadai yeshno sham
Em          F     Em Dm
Ze lo bashamayim lo besof ha'olam
Dm         Am
Kama tov od lefanayich
Am         Em
rak al ta'azvi yadayim
Em        G
Al ta'azvi yadayim
 
 
[Verse]
     F
Nachon shebaleilot att mitbalbelet
       F
Sogeret et halev veshuv nofelet
G Am            C
Vehaye'ush holech u'mitgaber
     F
Ted'i sheshum dim'ah shelach lo ne'ebedet
    F
Kol tfila shelach potachat eizo delet
   G Am           Em
Neshama  rotsa lehishtachrer
 
[Chorus]
   F     C  Em
Bevadai yeshno sham
Em          F    Em Dm
Ze lo bashamayim lo besof ha'olam
Dm         Am
Kama tov od lefanayich
Am         Em
rak al ta'azvi yadayim
Em        G
Al ta'azvi yadayim
 
 
Dm      Em        Dm
Rak mul ha'or  efshar lir'ot
  Dm   Em          Dm
Otiyot shenichtevu lach bedma'ot
Dm         Em       G
Hen mesaprot lach,  hen mesaprot
       G
Yesh lach makom
 
 
Transition : F G Em Am F
 
[Outro]
Dm         Am
Kama tov od lefanayich
Am         Em
rak al ta'azvi yadayim
Em        G
Al ta'azvi yadayim
 
  F     C  Em
Bevadai yeshno sham
Em          F    Em  Dm
Ze lo bashamayim lo besof ha'olam
Dm         Am
Kama tov od lefanayich
Am         Em
rak al ta'azvi yadayim
Em        G
Al ta'azvi yadayim
Tags: Easy chords, guitar chords for, chords of a song, song lyrics by Akiva