Artist Profile

Net As Gisteren Chords

[Intro]
D   D   D   A
A   A   A   D

[Verse 1]
D                    
Toen ik vanmorgen uut bedde kwam net as 
  A
gisteren,
A                  
kolde vuute en de hande klam net as 
  D
gisteren.
 D                  
Ik had 'n kater en een dreuge bek net as
   A
gisteren,
 A                  
ik had de blues, ja vind 't gek, net as 
  D
gisteren.
 D                
ik zit geregeld an de grond net as 
  G
gisteren,
  A           
zie nuumt dat ok wal in de 

(scheetgeluid) net as 
D
gisteren.

[Interlude]
D   D   D   A
A   A   A   D

[Verse 2]
  D                 
Mien schoonmoeder mag mien ok zo graag, 
      A
net as gisteren,
A                    
splitst mien eur dochter in de maag; net
    D
as gisteren.
D                   
As zie 's oavens op mien wacht net as 
  A
gisteren,
A                    
nou, ja, 's oavens, 't is eigenlijk meer
         D
nacht net as gisteren.
 D                   
Umdat ze mien smoesjes niet geleufd net 
    G
as gisteren,
A                   
krieg ik een deegrol op mien heufd net 
    D
as gisteren.

[Chorus]
  G
Ik wet niet wat ze wilt van mien,
D
alles wetten, alles zien,
G
wa-j niet wilt dat ow geschied,
A
doe dat ook een ander niet.

[Interlude]
D   D   D   A
A   A   A   D

[Interlude]
D   D   D   A
Fluiten
A   A   A   D
Fluiten

[Verse 3]
  D                 
Moar ondanks trubbels an de kop net as 
  A
gisteren,
A                 
geven wi-j de moed niet op net as 
  D
gisteren.
  D                  
I-j goat an 't wark, verdient wat geld, 
      A
net as gisteren,
   A                
moar dat he-j zo weer uutgeteld net as 
  D
gisteren.
D                   
Ons humeur ligt der hoast niet van op 
      G
net as gisteren,
A                  
wi-j goat der zo weer tegenan net as 
  D
gisteren.

[End-Chorus]
  G
Ik wet niet wat ze wilt van mien,
D
alles wetten, alles zien,
G
wa-j niet wilt dat ow geschied,
A
doe dat ook een ander niet.

[Outro]
D   D   D   A
Kazou
A   A   A   A   A   D C# D
Kazou
Tags: Easy chords, guitar chords for, chords of a song, song lyrics by Normaal